Registracija

Ograničenje odgovornosti 1. Opšte napomene Polovni namestaj.rs je odgovoran samo za direktnu štetu koju nekom licu prouzrokuje namernom radnjom ili grubom nepažnjom. Odgovornost Polovni namestaj.rs za izgubljenu dobit i drugu indirektnu štetu isključuje se u potpunosti. 2. Tehnički prekidi, održavanje Polovni namestaj.rs nije odgovoran za privremenu nedostupnost svoje internet stranice, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje iste, kao ni za pogrešno funkcionisanje internet stranice. Polovni namestaj.rs naročito nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja ili pogrešne obrade, odnosno neobrađivanja, Ponuda ili kontra-ponuda. Polovni namestaj.rs naročito ne garantuje da će vreme koje pokazuje sat na sistemu Polovni namestaj.rs odgovarati službenom vremenu. Internet stranica Polovni namestaj.rs može biti privremeno nedostupna ili dostupna samo u ograničenom obimu, kao rezultat održavanja ili iz drugih razloga. Član nema pravo ni na kakav zahtev ili potraživanja prema Polovni namestaj.rs u vezi sa ovim ili sličnim razlozima. 3. Nema odgovornosti za sadržaj Polovni namestaj.rs nema obavezu da proverava Ponude, ocene ili druge informacije koje Članovi objave na tržištu, ali ne ograničavajući se na: - tačnost i korektnost sadržaja Ponude ili kontra-ponude; - kvalitet, bezbednost, legalnost ili dostupnost Proizvoda koji se nude - sposobnost, kredibilnost, ovlašćenje ili volju pojedinačnih Članova u vezi sa prodajom, kupovinom, isporukom ili plaćanjem - ispunjenje drugih ugovornih obaveza. 4. Vezani internet sajtovi Polovni namestaj.rs ne garantuje za ažuriranost, tačnost, potpunost, adekvatnost ili kvalitet sadržine internet stranica dostupnih preko linkova na internet stranici Polovni namestaj.rs i ne prihvata bilo kakvu odgovornost u vezi s tim. Isto vazi I za prezentacije majstora I drugih u delu “Moj majstor” 5. Članovi i treća lica Polovni namestaj.rs naročito nije odgovoran za štetu prouzrokovanu Članovima ili trećim licima ponašanjem nekog drugog Člana ili trećeg lica, a u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom web sajta Polovni namestaj.rs. 6. Izuzeće Članovi i korisnici web sajta Polovni namestaj.rs obavezuju se da će obeštetiti Polovni namestaj.rs i odbraniti ga od bilo kakvih zahteva drugih Članova, korisnika ili trećih lica zbog kršenja njihovih prava usled Ponude, kontra-ponude, drugog sadržaja koji objavi Član ili korisnik ili usled upotrebe web sajta Polovni namestaj.rs na neki drugi način. 7. Merodavno pravo i nadležnost Na sve sporove između Polovni namestaj.rs i (sadašnjeg ili bivšeg) Člana u vezi sa pravilnik Polovni namestaj.rs i drugim obavezujućim dokumentima na koje ovi pravilnik Polovni namestaj.rs upućuju primenjivaće se zakoni Republike Srbije. Nadležni sud biće Privredni sud u Beogradu, Srbija a ako nije moguće uspostaviti nadležnost privrednog suda, opštinski sud prema sedištu Polovni namestaj.rs. 8. Razdvajanje odredbi Ukoliko je neka od odredaba ovih pravilnik Polovni namestaj.rs u potpunosti ili delimično ništava ili neizvršiva, to neće uticati na punovažnost i izvršivost drugih odredbi ovih pravilnika Polovni namestaj.rs. Nevažeća ili neizvršiva odredba biće zamenjena drugom koja na najbliži način ostvaruje svrhu nevažeće ili neizvršive odredbe. Obaveze prodavca 9. Vlasništvo nad ponuđenim Proizvodom Prodavac sme nuditi samo one Proizvode koji su u njegovoj isključivoj svojini, isključivoj i nesmetanoj državini i bez tereta. 10. Istinita informacija o Proizvodu koji se nudi Prodavac je obavezan da obezbedi istinite informacije o ponuđenom Proizvodu i da pruži potpune informacije o isplati i isporuci. Svi znani nedostaci u vezi Proizvoda/ambalaže tj. pakovanja moraju se navesti. Ovo se posebno odnosi na polovne proizvode ili proizvode sa oštećenom ambalažom tj. pakovanjem. Prodavac je obavezan da objavi svoju Ponudu u odgovarajućoj kategoriji Proizvoda na tržištu. 11. Zabrana višestrukih listiranja Zabranjeno je istovremeno listiranje više istovetnih ili sličnih Proizvoda u istoj ili u više različitih kategorija. Polovni namestaj.rs zadržava pravo da obriše takve Ponude kao I ponude u kojima se na bilo koji nacin istice da iza ponude stoji proizvodjac I da tom prilikom pokusava da reklamira sebe ili svoju firmu, bez daljeg ispitivanja i bez prethodnog obaveštenja. 12. Ostale zabrane Zabranjeno je: - Vredjanje bilo koga na verskoj, nacionalnoj ili nekoj drugoj osnovi, a pogotovo u delu “KOMENTARI” - Zabranjeno je u besplatnom malom oglasu reklamirati bilo koji proizvod, prodavca, proizvodjaca I slicno, za takvu vrstu oglasavanja postoje druge rublike I to se naplacuje u skladu sa cenovnikom Polovni namestaj.rs. svi koji pokusaju da prekrse ovu odredbu bice izbrisani sa web sajta Polovni namestaj.rs Opšte obaveze članova 13. Tehničke smetnje Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programa koji mogu ometati normalnu aktivnost internet stranice Polovni namestaj.rs i povezanih stranica je zabranjena. Članovi ne smeju da preuzimaju mere koje mogu da dovedu do neodgovarajuće i preterane upotrebe infrastrukture Polovni namestaj.rs. Članovima se zabranjuje da blokiraju, prekrivaju ili prepravljaju sadržaj koji je generisao Polovni namestaj.rs kao i da na bilo koji drugi način blokiraju radwww.polovninamestaj.rs internet stranice. 14. Zabrana otkrivanja pristupnih podataka Članovi su u obavezi da sve vreme čuvaju u najstrožoj tajnosti ličnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Polovni namestaj.rs, a koju su izabrali prilikom registracije, kao i da ništa od toga ne otkrivaju trećim licima. 15. Intelektualna svojina trećih lica (intelektualna svojina) Objavljivanjem formata ili sadržaja tekstova i slika na Polovni namestaj.rs internet stranici (ponude, beleške kao deo ”Pitanja i odgovora”, itd.) ili njihovim prenošenjem na bilo koji drugi način na ili putem Polovni namestaj.rs internet stranice, Član ne sme prekršiti prava intelektualne svojine trećih lica. Član sme da koristi i objavljuje samo one slike i tekstove na Polovni namestaj.rs internet stranici koje je sam napravio ili za čije korišćenje i/ili objavljivanje je vlasnik Članu dao dozvolu; ovo se takođe odnosi na tekstove i slike koji su javno dostupni na nekoj drugoj internet stranici. U slučaju kršenja ovog člana 9, Član će obeštetiti Polovni namestaj.rs i odbraniti ga od bilo kakvih zahteva trećih lica koji mogu nastati u vezi sa takvim kršenjem. 16. Lična prava trećih lica Objavljivanjem formata ili sadržaj tekstova i slika na Polovni namestaj.rs internet stranici (ponude, beleške kao deo ”Pitanja i odgovora”, itd.) ili njihovim prenošenjem na bilo koji drugi način na ili putem Polovni namestaj.rs internet stranice Član ne sme prekršiti lična prava trećih lica; naročito, gore navedeno ne sme biti uvredljivo, nepristojno, ne sme povređivati nečiju čast ili ime, biti mučno, ponižavajuće, štetno za reputaciju ili slično. U slučaju kršenja ovog člana 16, Član će obeštetiti Polovni namestaj.rs i odbraniti ga od bilo kakvih zahteva trećih lica koji mogu nastati u vezi sa takvim kršenja. 17. Zabrana reklamiranja Sadržaj tekstova i slika koje Član objavljuje na Polovni namestaj.rs internet stranici (ponude, beleške kao deo ”Pitanja i odgovora”, itd.) ili prenosi na bilo koji drugi način na ili putem Polovni namestaj.rs internet stranice ne sme sadržati bilo kakav oblik reklame za proizvode koje ovaj Član u tom trenutku ne prodaje preko Polovni namestaj.rs. 18. Linkovi i internet adrese Ponude i sadržaj objavljene na internet stranici www.polovninamestaj.rs, ne smeju sadržati bilo koji URL link ili internet adresu. 19. Korišćenje sadržaja Informacije o Prodavcu, koje se mogu videti u Ponudi za Proizvod, ili bilo koje druge informacije koje Polovni namestaj.rs može pružiti Članovima u vezi sa Ponudama drugih Članova smeju se koristiti samo u vezi sa relevantnim Ponudama; korišćenje od strane Članova u reklamne svrhe, a pogotovo za slanje netraženih komercijalnih poruka, je strogo zabranjeno. 20.Uslovi za članstvo 20.1 Poslovna sposobnost Članstvo je dozvoljeno samo za fizička ili pravna lica sa punom poslovnom sposobnošću. Maloletnici (lica ispod 18 godina) ne mogu biti Članovi Polovni namestaj.rs. 20.2 Lični podaci Podaci koji se dostavljaju prilikom registracije moraju biti potpuni i uvek tačni, a naročito moraju sadržati sledeće: puno ime i prezime, adresu (poštanski broj) trenutnog prebivališta ili sedišta, broj telefona (bez brojeva za naplatu usluga kao npr. 0900 brojevi), i važeću e-mail adresu. Ukoliko se bilo koji od podataka navedenih u stavu 1 ovog člana 20.2. izmeni, Član je u obavezi da ažurira svoje podatke bez odlaganja u svom profilu, sa ciljem da podaci na osnovu kojih se zasniva članstvo tog Člana budu u svakom trenutku potpuni i tačni. Korisničko ime koje je Član izabrao ne sme da bude nepristojno ili uvredljivo na bilo koji način. Korisničko ime takođe ne sme da sadrži referencu na e-mail, telefon ili internet adresu, niti je dozvoljena upotreba korisničkog imena kojim se krši neko pravo trećeg lica. 21. Početak Članstvo počinje sa potvrdom koju je Polovni namestaj.rs poslao putem elektronske pošte (e-mailom) na e-mail adresu koju je Član dostavio. 21.1 Otkazivanje članstva od strane Člana Član može otkazati članstvo u bilo koje vreme slanjem otkaznog e-mail-a na adresu info@polovninamestaj.rs, ali samo pod sledećim uslovima koji svi moraju biti kumulativno ispunjeni u trenutku otkazivanja: - račun Člana mora biti izmiren, tj. ne sme biti neizmirenih dugovanja Člana prema Polovni namestaj.rs. - Član ne sme imati objavljenu Ponudu na Polovni namestaj.rs. Polovni namestaj.rs korisnički servis potvrđuje otkazivanje putem e-maila i blokira odgovarajući račun. Ukoliko iz bilo kog razloga navedenog u stavu 1 ovog člana 21.1nije moguće prekinuti članstvo, Polovni namestaj.rs korisnički servis uputiće Članu o kome je reč, putem e-mail-a, precizne instrukcije o neophodnim radnjama koje je Član dužan da preduzme kako bi mu prestalo članstvo. 21.2 Otkazivanje od strane polovni namestaj.rs Polovni namestaj.rs zadržava pravo da Članu otkaže članstvo u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na slučaj kada Član prekrši pravilnik Polovni namestaj.rs. Član kome Polovni namestaj.rs otkaže članstvo neće usled toga imati nikakva prava ili potraživanja prema Polovni namestaj.rs. Član kome je otkazano članstvo ostaje obavezan da Polovni namestaj.rs plati sve neizmirene troškove i naknade koje duguje u skladu sa Cenovnikom. Prava Polovni namestaj.rs iz ovog člana 21.2. važe i u slučaju kršenja od stane Člana bilo kojih drugih obaveza iz ovih pravilnik Polovni namestaj.rs 21.3 Pristanak Polovni namestaj.rs Član kome je otkazano članstvo od strane polovni namestaj.rs nema pravo da se ponovo registruje kao Član, bilo pod svojim bilo pod nekim drugim imenom, bez prethodnog izričitog pristanka Polovni namestaj.rs. Lice koje prekrši ovu zabranu obavezno je da Polovni namestaj.rs plati ugovornu kaznu u iznosu od 6.000 RSD, odmah po prijemu pisanog zahteva za isplatu od strane Polovni namestaj.rs (pisana forma takvog zahteva ispunjena je, između ostalog, i u slučaju e-mail-a). Polovni namestaj.rs će blokirati nalog Člana koji je prekršio gore navedenu zabranu. Polovni namestaj.rs zadržava pravo da takvom Članu trajno zabrani članstvo.Google Oglasi

Google oglasi